Webcam Video Capture 7.172

Webcam Video Capture 7.172

Webcam Simulator – 6,2MB – Shareware – iPhone Windows
Capture webcams, streaming video, full screen, part of the screen and even video with sound. Seeing is believing! Use Webcam Video Capture to make people witness what you want to convey through an audio-visual medium. There are times when sharing exactly what you see on your screen is the quickest and clearest way to communicate.You can: Capture and Share Anything : Webcam(s), any window, part of the screen or full screen to AVI or WMV video formats. Instruct Others With Quick "How-To" Illustrations : Demonstrate a product, create a presentation with your own audio narration, make a voiceover tutorial, or walk through a website review.

Tổng quan

Webcam Video Capture là một Shareware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi Webcam Simulator.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 126 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Webcam Video Capture là 7.172, phát hành vào ngày 21/01/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 28/08/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 7.0, được sử dụng bởi 100 % trong tất cả các cài đặt.

Webcam Video Capture đã chạy trên hệ điều hành sau: iPhone/Windows. Tải về tập tin có kích thước 6,2MB.

Webcam Video Capture Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Webcam Video Capture!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 126 UpdateStar có Webcam Video Capture cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Webcam Simulator
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản